ALGEMENE VOORWAARDEN CALLISTAS weddings

DEFINITIES:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten Callistas weddings.
Callistas: Callista van Delft-Straub, handelend onder de naam “Callistas”, gevestigd te Breukelen, aan de G. van Doornikstraat 20 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 60693169.
Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of event, of in wiens naam Callistas een bruiloft of event, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Callistas alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Callistas uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Callistas niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst van opdracht tussen Callistas en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Callistas van een door opdrachtgever ondertekende offerte.
2.5 Indien Callistas op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Callistas gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

2.6 Callistas is gerechtigd van de aanvrager c.q. opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake de opdracht, althans de eindafrekening conform artikel 2.5.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Callistas overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Callistas gewenste vorm en wijze aan Callistas ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Callistas onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Callistas ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit,  zal opdrachtgever het door Callistas noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Callistas in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is,  zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Callistas is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Callistas van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 60% van het overeengekomen bedrag als bedoelt in artikel 7.1.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Callistas het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Callistas overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Callistas om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Callistas.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Callistas de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Callistas behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Callistas is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Callistas het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Callistas, dat in redelijkheid niet van Callistas mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Callistas zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Callistas zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Opdrachtgever is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De door Callistas reeds gemaakte kosten dienen evenwel te worden vergoed.

Artikel 6 – HONORARIUM
Het honorarium van Callistas is exclusief onkosten van Callistas en exclusief declaraties van door Callistas ingeschakelde derden.

Artikel 7 – BETALING
7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft of event, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 60% bij ondertekening van het contract,  20% vier weken voor het Evenement en 20% na de dag van het Evenement.

Bij styling van een bruiloft of ander evenement en ceremoniemeesterschap en trouwambtenaar schap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en 40% binnen veertien dagen na de dag van de bruiloft of ander event.

Na een trouwadviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Callistas anders is overeengekomen.
7.3 Na de dag van de bruiloft of event ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Callistas is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Callistas heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit wat betreft consumenten en eenmanszaken en voor overige schuldenaren 15% van het overeengekomen bedrag.

7.6 Callistas heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

7.8 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Callistas weigeren haar werkzaamheden aan te vangen (zie artikel 4.1) en kan zij deze opschorten of staken. Callistas is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES
8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vier weken, na de dag van de bruiloft of event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Callistas te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Callistas in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Callistas slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Callistas heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Callistas gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Callistas op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Callistas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloft- of eventverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
9.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt, dan zullen de door Callistas gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de in artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot vier weken voor de dag van de bruiloft of event; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft of ander event  en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van de bruiloft of ander event of bij annulering op de dag van de bruiloft of ander event.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Callistas zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Callistas onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Callistas voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Callistas die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Callistas slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Callistas in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Callistas toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Callistas is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Callistas gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Callistas voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.5 Callistas is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Callistas of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Callistas voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Callistas onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Callistas en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Callistas voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Callistas voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien opdrachtgever aan Callistas informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Callistas niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Callistas op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Callistas bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Voor zoveel Callistas ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Callistas gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Callistas gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Callistas zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Callistas niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 Callistas behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Callistas, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Callistas toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN
15.1 Geschillen tussen Callistas en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Callistas.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Callistas zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Callistas en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op

Stuur een email en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.