Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Callistas weddings. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en jou daarover te informeren. Op deze pagina lees je welke gegevens wij verzamelen als jij de website en/of diensten van Callistas weddings (hierna ‘Callistas weddings’ of ‘wij’ of ‘onze’) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1-Wie is Callistas weddings en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Callistas weddings is een eenmanszaak, gevestigd aan de G. van Doornikstraat 20 te Breukelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 60693169. Telefonisch zijn wij te bereiken via 06 – 29 15 56 17 en per e-mail via info@callistas.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op:
-(Potentiële) dealers, klanten en relaties van Callistas weddings, met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, of hebben gehad.
-Bezoekers van onze website.
-Ontvangers van onze nieuwsbrieven en e-mails.
-Alle personen die contact opnemen met ons of van wie wij persoonsgegevens verwerken, behalve medewerkers bij Callistas weddings.

2-Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Op onze website www.callistas.nl / www.callistasweddings.nl kun je bekijken welke diensten wij aanbieden en kun je na telefonisch of schriftelijk contact een passende dienst of diensten afnemen. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, vragen wij je om de volgende (persoons-)gegevens te verstrekken:
– Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
– NAW gegevens
– (Mobiele) telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum en plaats
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt (contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst), persoonsgegevens gegenereerd tijdens een bezoek aan jou (kennismakingsgesprek bijvoorbeeld), je bezoek aan onze website (contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren), via e-mails en het lezen van nieuwsberichten. Contactgegevens verstrekt tijdens events, beurzen, social media et cetera, zoals gegevens op visitekaartjes. En persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacy statement van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Automatisch gegenereerde gegevens: Om onze website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over jou gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder andere uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s, en het beveiligen van onze website.

3-Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Wij verzamelen deze gegevens met als doel vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer.

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij jij de partij bent, het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor de gerechtvaardigde belangen van Callistas weddings.
Om jou informatie te verzenden omtrent onze eigen diensten (marketingdoeleinden), om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van die gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Callistas weddings rust, zoals:
Om informatie over je te verstrekken aan derden, indien je daartoe toestemming hebben gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wij willen je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze diensten. Indien bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten, kunnen wij jou dat laten weten. Ook kunnen wij je op de hoogte houden van nieuwsberichten.

Mochten je geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kan dat aangegeven worden door een e-mail te sturen nar info@callistas.nl. Daarbij kun je je te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden:
Wanneer je ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dit uit dit privacybeleid blijkt.

Wij kunnen je gegevens aan derden verstrekken, voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van onze diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de doeleinden van Callistas weddings. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De medewerkers van Callistas weddings zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Ten slotte kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Callistas weddings daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

4-Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

5-Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (‘verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij software van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven.

6-Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd en hanteren wij persoonlijke wachtwoorden op computerbestanden met persoonsgegevens, die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een gesloten kast opgeslagen en die uitsluitend door de behandelde medewerkers ingezien kunnen worden. Tevens is een papier-schredder aanwezig op ons kantoor.
Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunnen je contact opnemen via info@callistas.nl.

7-Cookies

Via onze website www.callistas.nl kan Callistas weddings gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van jouw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om communicatie te verkrijgen over kwaliteit of effectiviteit van onze website.

8-Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van jouw gegevens

Indien je de gegevens wilt inzien die bij ons over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@calllistas.nl. Wij zullen binnen vier weken reageren op dit inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken of Callistas weddings jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Wij zullen binnen vier weken reageren op jouw verzoek. Indien wij jouw verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@callistas.nl.

9-Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10-Waar kun je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op. Wij streven te allen tijde naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11-Vragen en feedback

Wanneer je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via 06 – 29 15 56 17, info@callistas.nl, of een brief sturen naar Callistas weddings G. van Doornikstraat 20 3621 HZ Breukelen

Breukelen, 22-06-2018

Neem contact op

Stuur een email en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.